Privacy

 

Persoonsgegevens

 Sinds 25 mei 2018 is de AVG van kracht (Algemene verordening gegevensbescherming) van toepassing.

Ook gospelkoor `Or Tamim vindt de bescherming van uw persoonsgegevens van groot belang.

Bij aanmelding als lid vragen wij de volgende gegevens te sturen naar info@ortamim.nl :

 • Voor en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer en emailadres
 • Geboortedatum

Je verleent daarmee toestemming aan `Or Tamim om deze gegevens in de ledenadministratie op te nemen en te verwerken uitsluitend t.b.v. de vereniging.

Tevens geef je daarbij toestemming voor het plaatsen van algemene koorfoto’s van bijvoorbeeld optredens op de website van `Or Tamim. De gehele privacy verklaring is te vinden op de website van `Or Tamim. Wanneer je hier niet mee kunt verenigen is er altijd overleg mogelijk met het bestuur.

Wanneer je je lidmaatschap heeft opgezegd zullen je gegevens uit de ledenadministratie verwijderd worden.

 

Privacyverklaring gospelkoor `Or Tamim

De persoonsgegevens worden verwerkt door gospelkoor `Or Tamim. Persoonlijke gegevens worden door de vereniging zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houdt `Or Tamim zich aan de eisen die de AVG stelt. Dat betekent onder ander dat `Or Tamim:

 • Duidelijk vermeldt met welke doeleinden `Or Tamim persoonsgegevens verwerkt. Dat doen we via deze privacyverklaring;
 • De verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor rechtmatige doeleinden.
 • Passende beveiligsmaatregelen neemt om je persoonsgegevens te beschermen;
 • Je recht respecteert om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Gospelkoor `Or Tamim is verantwoordelijk om de gegevens te verwerken. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd uit welke persoonsgegevens `Or Tamim verzamelt en gebruikt en met welk doel. Door inschrijving als lid van `Or Tamim maakt het lid bepaalde gegevens aan `Or Tamim bekend. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. `Or Tamim bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door het lid worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan de `Or Tamim worden verstrekt om te verwerken.

`Or Tamim gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam, adres, woonplaats gegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Emailadres

 

Registratie

 Bij het verzoek lid te worden van gospelkoor `Or Tamim worden een aantal gegevens gevraagd. Na de acceptatie van het lidmaatschap bewaart `Or Tamim de door het lid opgegeven persoons- en overige gegevens met als doel het lid relevante informatie over de vereniging en haar leden toe te sturen. De geboortedatum heeft `Or Tamim nodig om evt. een verjaardagskaart te kunnen sturen.

Het telefoonnummer en emailadres wordt gebruikt om contact te maken met het lid. Wanneer het lid het lidmaatschap opzegt, worden de gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt zoals om het verloop van het ledenbestand inzichtelijke te houden. Tevens kan gebruik gemaakt worden van het “oude ledenbestand” t.b.v. het organiseren van een reünie. Verder wordt er een registratie bijgehouden van de aanwezigheid repetities en optredens. Deze worden gebruikt voor het bestuur om mensen aan te kunnen spreken op hun aanwezigheid. De registratie wordt jaarlijks vernietigd.

 

Nieuwsbrief en mail

Gospelkoor `Or Tamim informeert de leden via de mail of nieuwsbrief over verenigingszaken die interessant zijn of belangrijk kunnen zijn voor de komende repetitie of voor haar leden in het algemeen. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van de leden.

 

Website www.ortamim.nl

De website heeft een algemeen toegankelijk deel (openbaar) en een besloten deel (niet openbaar) uitsluitend toegankelijk voor de leden van `Or Tamim.

In het openbare deel van de website en op Facebook worden geen persoonsgegevens verstrekt dan alleen foto’s en filmmateriaal van optredens en/of namen en contactgegevens van bestuursleden van `Or Tamim.

Op de ledensite worden wel persoonsgegevens gedeeld zoals:

 • Foto’s van optredens, repetities, koffie en openingsrooster.
 • Pasfoto’s en namen van leden t.b.v. een “smoelenboek”
 • Muziek en zangpartijen

 

Beeldend materiaal

 Foto’s en of filmpjes op de website van gospelkoor `Or Tamim en Facebook account van`Or Tamim worden getoond van optredens van het koor en bijzondere gelegenheden.

Leden hebben ten alle tijden het recht zich te verzetten van het publiceren van bepaalde foto’s of filmpjes. Dit kan schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het bestuur, middels de hiervoor bestemde brief waarin staat dat je geen toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s en of filmpjes.

Nieuwe leden worden voordat zij lid worden van `Or Tamim actief geïnformeerd over het privacy beleid van `Or Tamim waarbij kan worden aangegeven of zij wel/niet akkoord gaan. Op grond van weigering kan een nieuw lid niet worden uitgesloten van lidmaatschap.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het bestuur van gospelkoor `Or Tamim behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Dit zal middels mail of nieuwsbrief bekend worden gemaakt aan de leden.